Algemene voorwaarden

Studio Frieda May

Versie: mei 2021

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanbieding: het formele aanbod van Studio Frieda May aan de Opdrachtgever.

2. Opdracht: de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever en Studio Frieda May .

3. Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Studio Frieda May opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

4. Project: het geheel van activiteiten gericht op het voltooien van de Opdracht.

5. Studio Frieda May; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, advies, verbouwbegeleiding en styling.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, onderhandelingen en Opdrachten tussen Studio Frieda May en Opdrachtgever.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op Opdrachten met Opdrachtgever, waarbij derden voor de uitvoering betrokken worden.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

6. Ook al verlangt Studio Frieda May niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden dan behoudt Studio Frieda May het recht om, in andere gevallen stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

7. Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Studio Frieda May heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten Opdrachten blijven de voorwaarden van kracht die ten allen tijde van het sluiten van de Opdracht geldig waren.

ARTIKEL 3 AANBIEDING EN OPDRACHT

1. Alle Aanbiedingen en prijsopgaven van Studio Frieda May zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij in de Aanbieding een andere termijn is opgenomen. In dat geval vervalt de Aanbieding na deze termijn of eerder wanneer de Aanbieding door Studio Frieda May herroepen wordt.

2. De in een Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3. De in een Aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en eventuele verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

4. Studio Frieda May kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Als aanvaarding van de Aanbieding afwijkt van het in de Aanbieding opgenomen aanbod, dan is Studio Frieda May daaraan niet gebonden. De Opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Studio Frieda May dat aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Frieda May niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstige deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 UITVOERING OPDRACHT

1. Studio Frieda May is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

2. Blijkt tijdens de uitvoering van de Opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de Opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.

3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk en goed gemotiveerd aan Studio Frieda May te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN Studio Frieda May

1. Studio Frieda May neemt door aanvaarding van de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Studio Frieda May zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de Opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

2. Studio Frieda May is verplicht om alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Studio Frieda May weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

3. De Opdracht wordt uitgevoerd volgens een overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn altijd streeftermijnen en geen fatale termijnen.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Studio Frieda May vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

2. De Opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Studio Frieda May ter beschikking te stellen. Opdrachtgever neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn en draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is de Studio Frieda May gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De Opdrachtgever zal alle documenten die Studio Frieda May produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

4. De Opdrachtgever verricht de aan Studio Frieda May verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Frieda May of door Studio Frieda May ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Studio Frieda May toch door derden worden aangesproken, dan staat de Opdrachtgever Studio Frieda May zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is Studio Frieda May gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Studio Frieda May hierdoor maakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

6. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Studio Frieda May gegeven advies.

ARTIKEL 7 INSCHAKELEN VAN DERDEN

1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Studio Frieda May, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

2. Wanneer bij de uitvoering van de Opdracht Studio Frieda May volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Studio Frieda May derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de Opdracht zoals overeengekomen met Studio Frieda May. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

ARTIKEL 8 HONORARIUM EN BETALINGESVOORWAARDEN

1. Het honorarium is de vergoeding die Studio Frieda May toekomt voor de geleverde werkzaamheden.

2. Partijen leggen schriftelijk vast op welke wijze het honorarium van Studio Frieda May en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Studio Frieda May bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een ander tussen partijen overeengekomen maatstaf.

3. Naast het honorarium is Opdrachtgever de bijkomende kosten van Studio Frieda May verschuldigd, zoals gemaakte reis- en verblijfskosten, administratiekosten, parkeerkosten, kosten voor het inschakelen van derden en kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

4. Reistijd berekent Studio Frieda May voor de helft van het uurtarief door.

5. Voor reiskosten brengt Studio Frieda May een vergoeding van € 0,30 per km. in rekening bij de Opdrachtgever. Binnen een straal van 10 km van Amsterdam worden er geen reiskosten berekend.

6. Bij Opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

7. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op een door Studio Frieda May aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van Studio Frieda May op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11. Alle door Studio Frieda May gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT (MEERWERK)

1. Als Studio Frieda May met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Studio Frieda May te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2. Voor wijzigingen die Studio Frieda May moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming, wijzigingen van aanpak, werkwijze of wijziging van de omvang van Opdracht, is de Opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in artikel 4 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Studio Frieda May, leiden in overleg tot herziening van de kosten.

3. Studio Frieda May zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Studio Frieda May zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4. Indien de Opdrachtgever de door Studio Frieda May kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Studio Frieda May genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

1. Studio Frieda May is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever direct lijdt als: (a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en (b) de Opdrachtgever Studio Frieda May schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en (c) Studio Frieda May de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld. Tot de directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving.

2. Studio Frieda May is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Frieda May is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Studio Frieda May is niet aansprakelijk voor het niet juist inmeten van de betreffende ruimte, van welke aard ook, alsmede door verkeerde metrages, ontstaan doordat Studio Frieda May is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4. Studio Frieda May is niet aansprakelijk door verkeerd geleverde producten of het niet meer kunnen aanleveren van producten.

5. Studio Frieda May is niet aansprakelijk voor een naar mening van Opdrachtgever tegenvallend resultaat als het door Studio Frieda May gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Opdracht wordt uitgevoerd.

6. Studio Frieda May is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

7. Is Studio Frieda May volgens artikel 10.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

8. De door Studio Frieda May te vergoeden schade is per Opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium exclusief btw of 1x het totaalbedrag van het aantal factureerde uren exclusief BTW. Heeft Studio Frieda May een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

9. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Studio Frieda May protesteert. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

10. Studio Frieda May is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Studio Frieda May zijn geïntroduceerd.

ARTIKEL 11 DUUR EN BEEINDIGING

1. De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

2. Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Studio Frieda May, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Studio Frieda May wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Studio Frieda May gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.

(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Studio Frieda May ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

3. Indien na het sluiten van de Opdracht aan Studio Frieda May omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio Frieda May gerechtigd de Opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

4. Opdrachtgever en Studio Frieda May hebben te allen tijde het recht de Opdracht op te zeggen indien sprake is van overmacht. Van Overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de Opdracht in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), pandemieën, werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de Opdracht op te zeggen.

5. Ingeval van overmacht heeft Studio Frieda May het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. Indien Studio Frieda May bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Studio Frieda May gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

ARTIKEL 12 AFWIJKINGEN VAN HET ONTWERP

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Studio Frieda May en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 13 EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Studio Frieda May bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Studio Frieda May.

2. Studio Frieda May heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Studio Frieda May, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Frieda May.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Studio Frieda May geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio Frieda May gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Studio Frieda May zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Studio Frieda May haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Studio Frieda May of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Studio Frieda May zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en Studio Frieda May is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter in de vestigingsplaats van Studio Frieda May is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Studio Frieda May het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.